Skip to content

Herdenken – Herinneren – Bezinnen met eigentijdse middelen

1. De boodschap

Op 22 februari 2014 heeft het bestuur van de Stichting Vriendenkring Haaren 1940-1945 een nieuwe toekomstvisie vastgesteld voor de jaren 2015 tot 2019. Daarin is onder meer de missie van de Gedenkplaats Haaren 1940-1945 opnieuw geformuleerd. Deze missie luidt:

‘Gedenkplaats Haaren’ staat er voor om, met optimaal gebruik van gebouwen, inrichting en omgeving van het Rijksmonument Haarendael, een breed publiek voortdurend te doen herinneren aan, te herdenken van en te bezinnen op de gebeurtenissen, die zich in de Tweede Wereldoorlog en specifiek in de gebouwen en de omgeving van het rijksmonument voormalig Groot Seminarie Haaren hebben afgespeeld. Daarmee wil de Gedenkplaats Haaren onder de mensen, jong en oud, bijdragen aan het levend houden van het besef, dat democratie, rechten van de mens en fundamentele vrijheden van levensbelang zijn voor veiligheid, geluk en welvaart.
Deze missie is tevens van toepassing op locaties Klein Seminarie Beekvliet en de Ruwenberg te Sint Michielsgestel, voor zover deze locaties daar mogelijkheden toe bieden.

In het kader van deze toekomstvisie is besloten om de communicatie intern en extern opnieuw te gaan opzetten met gebruikmaking van nieuwe inzichten daarover en van de nieuwe communicatiemiddelen.
Daartoe was al eerder, nl. in de vergadering van 9 november 2013, een beleidsmatige aanzet gegeven door de vaststelling van de nota ‘Beleid beheerorganisatie en richtlijnen  Stichting Vriendenkring Haaren 1940’.

2. De boodschap aan de man de vrouw en hun kinderen brengen

Dit projectvoorstel is een uitwerking van deze beleidsvoornemens in een 10 puntenplan, met de volgende onderdelen:

 • Systematiseren en digitaliseren van voorwerpen, boeken, documentatie, audiovisueel materiaal, archiefstukken en tentoonstellingsbenodigdheden, zodat zij voldoende vindbaar en toegankelijk zijn voor studie en communicatie.
  Hiervoor is de notitie opgesteld ‘Collectie Gedenkplaats Haaren 1940-1945’, onderdeel van dit projectvoorstel.
 • Restaureren, moderniseren en professionaliseren van het expositiemateriaal.
  Daaronder te verstaan de voorwerpen maar ook de hulpmiddelen zoals vitrines, lijsten e.d.
  Naast de gebouwen en de ruimten daarin, met hun specifieke waarden en betekenissen, vormen de exposities de kern van het visualiseren van de missie van de Gedenkplaats. Deze beide onderdelen zijn de basis en het fundamentele gereedschap voor de communicatie met het publiek. Met name verdienen de unieke en kwetsbare voorwerpen waarover we de beschikking hebben bijzondere aandacht. Voor sommige zeer kwetsbare voorwerpen is restauratie uiterst urgent. Hiervoor is onlangs een offerte uitgebracht.
  Onder dit deelproject rekenen wij ook het realiseren van de nabootsing van een gevangeniscel, waarvoor we onlangs toestemming hebben gekregen van de huidige eigenaar Cello.
 • Vaststellen van de te voeren huisstijl en deze consequent doorvoeren in de totale communicatie.
  Daarbij ook aandacht voor een professionele presentatie van de eigen medewerkers, vooral van diegenen die de organisatie naar buiten presenteren, bestuurders, gidsen, communicatiemedewerkers(s), bijv. met foto’s en presentatie op website, visitekaartjes e.d.
 • Vernieuwen van de website, zodat deze de missie van Gedenkplaats Haaren op duidelijke en aantrekkelijke wijze uitstraalt, de mogelijkheid biedt snel actuele informatie door te geven, de bezoeker efficiënt leidt naar de door hem gewenste informatie en hem/haar de gelegenheid geeft commentaar en opmerkingen aan de organisatie door te geven. Daaraan dient een interne communicatie te zijn gekoppeld, waardoor adequaat en snel op deze boodschappen kan worden gereageerd. Het gebruik van telefoon en email verdient daarbij bijzondere aandacht.
 • Heroverwegen van inhoud, vormgeving en frequentie van de Nieuwsbrief en deze ook via de website digitaal te gaan aanbieden.
 • Aanboren en professioneel gaan gebruiken van moderne communicatiemiddelen als facebook, twitter en andere kanalen, waarmee met name het jongere publiek kan worden bereikt.
 • Ontwikkelen en aanbrengen van een professionele presentatie van Gedenkplaats Haaren in de directe omgeving van de locatie, zodat voorbijkomend publiek opmerkzaam wordt gemaakt en in het kort wordt geïnformeerd over wat er binnen te zien en te ontdekken valt. Een begin is gemaakt met een grote foto op linnen van de Poort der Zuchten voor de ingang en met een professionele bewegwijzering. In vervolg daarop is een aanvullende bewegwijzering op het terrein van Landgoed Haarendael en een meer nieuwsgierig makende presentatie aan de poort en bij de ingang.
 • Aanboren van beschikbare financieringsbronnen bij overheden, particulieren en bedrijven, daartoe de juiste informatie beschikbaar hebben en een doordacht nazorgbeleid ontwikkelen.
 • Scholing, bijscholing en intervisie van medewerkers, met name degenen die rondleidingen verzorgen.
 • Verder ontwikkelen van een educatief programma.
  We hebben daarvoor het laatste jaar al goede stappen gezet met het leggen van contacten met basisscholen in de omgeving en het aan hen op aangepaste wijze brengen van de boodschap, door een presentatie op de scholen met daarop volgend een rondleiding. Dit behoeft nog uitbreiding.
  Een voor ons geheel nieuwe uitdaging is, om ook middelbare scholen voor onze boodschap te interesseren. In de toekomstvisie wordt gedacht van het bewerken van het 2e OD proces naar een toneeluitvoering. Dit en meer ideeën dienen te worden uitgewerkt tot een structurele aanpak.

3. De kost gaat voor de baat

De onder 2 voorgenomen activiteiten zullen om financiering vragen. We moeten daarbij niet zozeer in termen van kosten denken, maar meer in termen van investeringen. Genoemde activiteiten behelzen een professionaliseringsslag waarmee we beter en meer eigentijds onze boodschap zullen kunnen uitbrengen aan grotere groepen mensen.
Iedereen  behoort tot onze doelgroep, maar daarin zijn wel verschillende groepen te onderscheiden, die een eigen benadering vragen. Als dat ons gaat lukken met deze investering, zullen we op termijn ook hogere inkomsten kunnen verwachten, waarmee deze investeringen worden terugverdiend.

Daar kunnen en moeten we op vertrouwen! Het is ook gerechtvaardigd, gezien het feit dat we de beschikking hebben over de fysieke authentieke gebouwen en ruimten en interessante verhalen, informatie en presentatie!
Bovendien is het belangrijk dat de gemeente Haaren inmiddels het handhaven van Gedenkplaats Haaren als voorwaarde heeft gesteld bij de aankoop door welke toekomstige eigenaar dan ook. Des te meer een uitdaging dus, om met deze professionaliseringsslag ervoor te zorgen dat iedere mogelijke eigenaar niet om ons heen kan en ons voldoende ruimte geeft om onze boodschap uit te dragen.

Een volgende gunstige omstandigheid is dat we zelf ook over enige reserve beschikken. Een deel daarvan dient uiteraard ter dekking van risico’s, maar het is verantwoord om een deel aan te wenden ter verbetering van onze taakuitoefening. Onze vrienden en donateurs hebben hun bijdragen ongetwijfeld vooral daarvoor gedaan.
We zullen dus  eigen middelen moeten inzetten, maar ook en vooral externe financiering moeten en kunnen verwerven.

Voor het volledige besluit:  Toekomstvisie Gedenkplaats Haaren 2015 tot 2019

Back To Top